Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 tại Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng tỉnh Tây Ninh

Thứ ba - 25/06/2024 05:58 454 0

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2024  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 54 /KH-BVPHCN ngày 13 tháng  6  năm 2024 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2024;

 Bệnh viện Phục hồi chức năng  tỉnh Tây Ninh Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 của Bệnh viện như sau:

          I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.

          1. Điều kiện: Thực hiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức:

+ Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thảnh phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

          - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

    - Từ đủ 18 tuổi trở lên;

    - Có Phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

    - Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

    - Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác định.

    - Không phải đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng lao động.

+ Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

    - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

    - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Ch tiêu và tiêu chuẩn từng vị trí tuyển dụng:

 Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh tuyển 20 chỉ tiêu, cụ thể:

- Chuyên viên về Hành chính-văn phòng: 01 chỉ tiêu;

- Chuyên viên về Quản trị công sở: 01 chỉ tiêu

- Kế toán viên: 01 chỉ tiêu.

- Công tác xã hội viên: 01 chỉ tiêu

- Bác sĩ hạng III:(BS y khoa: 03, BS chuyên khoa YHCT: 01): 04 chỉ tiêu

- Điều dưỡng hạng IV: 03 chỉ tiêu

- Kỹ thuật y hạng III: 04 chỉ tiêu

- Kỹ thuật y hạng IV:  05 chỉ tiêu

(Danh sách chi tiết yêu cầu của từng vị trí  tuyn dụng đính kèm)

          II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Thực hiện tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển, thực hiện theo quy định tại khoản 6, Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Việc xác định kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của từng vị trí việc làm trong kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện thông qua kiểm tra các văn bằng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ của người dự tuyển. Nếu người dự tuyển không có văn bằng, chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học thì Hội đồng tuyển dụng viên chức của Bệnh viện tổ chức kiểm tra sát hạch thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm để đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học của viên chức đó theo yêu cầu của vị trí việc làm. Hình thức bài kiểm tra trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi, thời gian làm bài 30 phút; người được đánh giá đạt nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên.

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ.

2. Vòng 2: Kiểm tra môn nghiệp vụ chuyên ngành

    - Hình thức: phỏng vấn trực tiếp.

          - Nội dung: phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng về hoạt động nghề nghiệp chuyên môn chuyên ngành người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung phỏng vn gồm 25% kiến thức quản lý nhà nước về hoạt động nghề nghiệp; 75% kiến thức về chuyên môn hoạt động nghề nghiệp.

          - Thời gian phỏng vấn: cá nhân người dự tuyển trả lời phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự phỏng vấn có không quá 15 phút để chuẩn bị).

          - Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm

          - Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2.

          III. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ TUYỂN DỤNG.

          1. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức:

Sau khi hoàn thành việc tổ chức thực hiện kiểm tra sát hạch, phỏng vấn tại Vòng 2, Hội đồng tuyển dụng tiến hành xem xét, xác định người trúng tuyển cụ th như sau:

          a). Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

          - Có kết qủa điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

          - Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại đim 2 của thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyn dụng của từng vị trí việc làm.

          b) Trường hơp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm a, khoản 1 của thông báo này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Bệnh viện quyết định người trúng tuyển.

          c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau của Bệnh viện.

          2. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức.

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

          - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

          - Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

          - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

          - Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản a, điểm 4 này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

          IV. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG.

          1. Phiếu đăng ký dự tuyển.

          - Phiếu Đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ

          Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có)

    - 02 ảnh 4x6 và 02 phong bì (có dán tem ghi địa chỉ liên lạc).

Lưu ý:

          - Mỗi người dự xét tuyển chỉ nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển để đăng ký vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng đúng với trình độ, chuyên ngành đào tạo quy định trong kế hoạch tuyển dụng của Bệnh viện; thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển. Trường hợp 01 người dự xét tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng.

    - Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả hồ sơ dự xét tuyển cho thí sinh (kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển).

2. Hoàn thiện hồ sơ sau khi trúng tuyển:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sở tuyển dụng, bao gồm:

          - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yên cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

          - Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện dù hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc cỏ hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định đ tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Bệnh viện và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

          Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Phòng Tổ chức-Hành chính quản trị-Bệnh viện Phục hồi chức năng, lầu 2  (trong giờ hành chính, các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu), địa chỉ: số 04 Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 5, Phường 3, Thành  phố  Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, SĐT liên hệ: 02763 827032.

          4. Pxét tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu dự kiến 500.000 đồng/thí sinh/lần. Thí sinh chỉ nộp phí dự tuyển khi đã đạt vòng 1.

          V. THỜI GIAN D KIẾN T CHỨC XÉT TUYN

          - Từ ngày 17/6/2024, Bệnh viện đăng Thông báo tuyển dụng trên Báo Tây Ninh; niêm yết công khai tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh và trên website Bệnh viện, https://bvphcntayninh.vn.  

          - Từ ngày 18/6/2024 đến  17/7/2024: Tiếp nhận Phiếu Đăng ký dự tuyển của người dự tuyển.

          - Ngày   24/7/2024: Niêm yết công khai danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng, trên website https://bvphcntayninh.vn  và gứi thông báo đến thí sinh đã đăng ký (thông qua số điện thoại zalo của cá nhân) tham gia kiểm tra năng lực kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vả ngoại ngữ tại vòng 1 (Nếu có).

          - Ngày   31/ 7/2024: Thí sinh tập trung lại Bệnh viện Phục hồi chức năng  để ôn tập và giới hạn nội dung kiểm tra, sát hạch.

- Từ ngày 06/8/2024 đến ngày 07/8/2024: tiến hành  kiểm tra, sát hạch. Địa điểm: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh, số 04 đường Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 5, Phường 3, Thảnh ph Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

          - Ngày 12/8/2024: Họp Hội đồng xét tuyển đ xác định người trúng tuyến.

          - Ngày 13/8/2024: Hoàn chỉnh hồ sơ và đề nghị Giám đốc Bệnh viện thẩm định công nhận kết quả xét tuyển.

- Từ ngày 14/8/2024 đến ngày 13/9/2024: Hoàn chnh hồ sơ tuyển dụng, triển khai quyết định tuyển dụng viên chức.

- Ngày 01/10/2024: Hướng dẫn ký hợp đồng làm việc, nhận việc

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh.

Thông tin cần biết khác xin liên hệ: Phòng tổ chức-Hành chính quản trị, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh, số điện thoại: 0276.3827032 (trong giờ làm việc).

Tác giả: qu?n tr?

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay3,535
  • Tháng hiện tại76,438
  • Tổng lượt truy cập2,788,238
website các sở ban ngành
cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe
hướng dẫn thực hiện gpp
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
tiếp nhận kiến nghị người dân
trả lời kiến nghị doanh nghiệp
Hộp thư điện tử
công báo
cải cách thủ tục hành chính
Hỏi đáp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây