Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 tại Bệnh viện Y dược cổ truyền

Thứ hai - 06/05/2024 15:15 686 0

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2024 tại Bệnh viện Y dược cổ truyền

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 367/KH-BVYDCT ngày 06/5/2024 về Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Bệnh viện năm 2024; Bệnh viện Y dược cổ truyền thông báo tuyển dụng viên chức của Bệnh viện năm 2024 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện chung: Thực hiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức:

+ Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Chỉ tiêu và tiêu chuẩn từng vị trí tuyển dụng:

Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024, Bệnh viện Y dược cổ truyền cần tuyển dụng tổng cộng 25 chỉ tiêu, cụ thể:

- Bác sĩ hạng III (chuyên khoa YHCT): 05 chỉ tiêu;

- Điều dưỡng hạng III: 06 chỉ tiêu;

- Điều dưỡng hạng IV: 06 chỉ tiêu;

- Kỹ thuật y hạng III: 01 chỉ tiêu;

- Xử lý viên ô nhiễm môi trường: 01 chỉ tiêu;

- Chuyên viên về Bảo hiểm y tế: 01 chỉ tiêu;

- Chuyên viên về Quản trị công sở: 01 chỉ tiêu;

- Văn thư viên: 01 chỉ tiêu

- Công nghệ thông tin hạng III: 01 chỉ tiêu;

- Kế toán viên: 01 chỉ tiêu;

- Kế toán viên trung cấp: 01 chỉ tiêu

 (danh sách chi tiết yêu cầu của từng vị trí và khoa phòng tuyển dụng đính kèm)

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Thực hiện tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển. Nội dung, hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại khoản 6, Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Việc xác định kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của từng vị trí việc làm trong kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện thông qua kiểm tra các văn bằng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ của người dự tuyển.

 Nếu người dự tuyển không có văn bằng, chứng chỉ phù hợp thì Hội đồng tuyển dụng viên chức của Bệnh viện tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học của viên chức đó theo yêu cầu của vị trí việc làm. Hình thức bài kiểm tra trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi, thời gian 30 phút; người được đánh giá đạt yêu cầu nếu trả lời đúng từ 50% trở lên số câu hỏi của bài kiểm tra trắc nghiệm.

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ.

2. Vòng 2: Kiểm tra môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức: phỏng vấn trực tiếp.

- Nội dung: phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng về hoạt động nghề nghiệp chuyên môn chuyên ngành của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm 25% kiến thức quản lý nhà nước về hoạt động nghề nghiệp; 75% kiến thức về chuyên môn hoạt động nghề nghiệp.

- Thời gian phỏng vấn: cá nhân người dự tuyển trả lời phỏng vấn thời gian 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự phỏng vấn có không quá 15 phút để chuẩn bị).

- Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2.

III. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN

1. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức:

Sau khi hoàn thành việc tổ chức thực hiện phỏng vấn tại Vòng 2, Hội đồng tuyển dụng tiến hành xem xét, xác định người trúng tuyển cụ thể như sau:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại điểm 2 phần III của Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm a, khoản 1 này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Bệnh viện quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau của bệnh viện.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

          a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

          - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

          - Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

          - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

          b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản a, mục 2 này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG:

1. Đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP;

- Chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có);

 Lưu ý: 

- Mỗi người dự xét tuyển chỉ nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển để đăng ký vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng đúng với trình độ, chuyên ngành đào tạo quy định trong kế hoạch tuyển dụng của Bệnh viện; thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển. Trường hợp 01 người dự xét tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng.

- Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả hồ sơ dự xét tuyển cho thí sinh (kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển).

2. Hoàn thiện hồ sơ sau khi trúng tuyển:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Bệnh viện và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3. Địa điểm nhận hồ sơ: 

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại phòng Tổ chức Hành chính Quản trị Bệnh viện Y dược cổ truyền (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần), địa chỉ: số 233 đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnhTây Ninh.

4. Phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu dự kiến 500.000 đồng/thí sinh/lần. Thí sinh chỉ nộp phí dự tuyển khi đã đạt vòng 1.

V. THỜI GIAN DỰ KIẾN TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

- Từ ngày 06/5/2024, Bệnh viện thông báo điều kiện, chỉ tiêu xét tuyển đăng trên Báo Tây Ninh, niêm yết công khai tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và trên website Bệnh viện Y dược cổ truyền: http://bvydcttayninh.ytetayninh.vn

- Từ ngày 07/5/2024 đến 05/6/2024Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển.

- Ngày 11/6/2024Niêm yết công khai danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2 tại Bệnh viện Y dược cổ truyền, trên website http://bvydcttayninh.ytetayninh.vn và gửi thông báo đến thí sinh đã đăng ký (thông qua số điện thoại zalo của cá nhân) tham gia kiểm tra năng lực kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và ngoại ngữ tại vòng 1 (Nếu có).

- Ngày 14/6/2024: Thí sinh tập trung tại Bệnh viện Y dược cổ truyền để ôn tập và giới hạn nội dung kiểm tra, sát hạch.

 Từ ngày 20/6/2024 đến ngày 21/6/2024: Tiến hành kiểm tra, sát hạch. Địa điểm: Bệnh viện Y dược cổ truyền, số 233 đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Ngày 24/6/2024: Họp Hội đồng xét tuyển để xác định người trúng tuyển.

- Ngày 25/6/2024Hoàn chỉnh hồ sơ và đề nghị Giám đốc Bệnh viện thẩm định công nhận kết quả xét tuyển.

Từ ngày 26/6/2024 đến ngày 25/7/2024: Tiến hành Hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng, triển khai quyết định tuyển dụng viên chức.

- Ngày 01/8/2024: Hướng dẫn ký hợp đồng làm việc, nhận việc.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2024 của Bệnh viện Y dược cổ truyền.

Thông tin cần biết khác xin liên hệ phòng Tổ chức Hành chính Quản trị Bệnh viện Y dược cổ truyền,

Điện thoại liên hệ: 02763 841183 để được hướng dẫn chi tiết.

Tác giả: qu?n tr?

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay3,839
  • Tháng hiện tại69,300
  • Tổng lượt truy cập2,552,282
website các sở ban ngành
cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe
hướng dẫn thực hiện gpp
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
tiếp nhận kiến nghị người dân
trả lời kiến nghị doanh nghiệp
Hộp thư điện tử
công báo
cải cách thủ tục hành chính
Hỏi đáp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây