Văn Bản Dự Thảo
Nghị quyết Về bổ sung Khoản d mục 1; sửa đổi, bổ sung khoản 5.2 mục 5 Điều 1 của Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2016-2021
Loại văn bản:
Nghị quyết
Lĩnh vực:
Trích yếu:
Nghị quyết Về bổ sung Khoản d mục 1; sửa đổi, bổ sung khoản 5.2 mục 5 Điều 1 của Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2016-2021
Nội dung:
Nghị quyết Về bổ sung Khoản d mục 1; sửa đổi, bổ sung khoản 5.2 mục 5 Điều 1 của Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách hỗ trợphát triểnnguồn nhân lực y tế giai đoạn 2016-2021
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
20/02/2019 20/03/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý