Công khai minh bạch
Tiêu đề: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
Phân loại:
Ngày ban hành: 24/04/2019
Người ký: Hoa Công Hậu
Tóm tắt: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
Nội dung:
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
Nội dung Tập tin Đính kèm: