So do to chuc.PNG


* LÃNH ĐẠO SỞ:

- Giám đốc: 

  Email: 

  Điện thoại: 

 

- Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Cường

  Email: vancuong@tayninh.gov.vn

  Điện thoại: 0276.3822964

 

- Phó Giám đốc: Trần Văn Sỹ

  Email: sytv@tayninh.gov.vn

  Điện thoại: 0276.3815336


- Phó Giám đốc: Đỗ Hồng Sơn

  Điện thoại: 0918.331341


* VĂN PHÒNG SỞ​:​​

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Thành Tâm

  Email: nguyenthanhtam@tayninh.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Trung​

  Email: vantrung@tayninh.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng: Tô Thị Minh Tuệ

  Email: tuetm@tayninh.gov.vn

  Điện thoại: 0276.3822100​ - 0276.3824360​

 

* PHÒNG NGHIỆP VỤ:

- Trưởng phòng: Đặng Thị Kề

  Email: kedt@tayninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Như Hà

  Email: hantn@tayninh.gov.vn

​​  Điện thoại: 0276.3824375​ - 0276.3823803

 

* PHÒNG THANH TRA:

- Chánh Thanh tra: Phạm Bảo Trường

  Email: truongpb@tayninh.gov.vn

- Phó Chánh thanh tra: Trương Văn Quang

  Email: quangtv@tayninh.gov.vn

  Điện thoại: 0276.3824361​


* PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH:

- Trưởng phòng: Trịnh Thị Hà

  Email: hatt@tayninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Đặng Ngọc Tuyết Mai

  Email: maidnt@tayninh.gov.vn

  Điện thoại: 0276.3824363


* PHÒNG QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN:

- Trưởng phòng: Trần Mộng Thùy

  Email: thuytm@tayninh.gov.vn

  Điện thoại: 0276.3824364