Giới thiệu
 
1- Tên phòng: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH2- Điện thoại: 0276. 38243633- Tổng số CBCC trong phòng: 094- Trưởng phòng: Trịnh Thị Hà5- Nhiệm vụ của phòng:Phòng Kế hoạch Tài chính giúp Giám đốc Sở thực hiện những nhiệm vụ:- Giúp Giám đốc Sở Y tế xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch các chương trình hoạt động hằng năm, hàng tháng, quí và tổng hợp phân tích tình hình hoạt ...
 
1- Tên đơn vị: QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN2- Điện thoại: 0276. 38243643- Tổng số CBCC trong phòng: 034- Trưởng phòng: Trần Mộng Thùy5- Nhiệm vụ của phòng:Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ:- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (sau đây ...
Văn Phòng Sở (23/11/2015)
 
1- Tên phòng: VĂN PHÒNG SỞ2- Điện thoại: 0276.3 8221003- Tổng số CBCC trong phòng: 084- Chánh văn phòng: Nguyễn Thành Tâm5- Vị trí chức năng của phòng: Văn phòng sở có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị y tế trực thuộc Sở và chịu trách nhiệm đảm bảo công tác hành ...
 
1- Tên phòng: NGHIỆP VỤ DƯỢC           2- Điện ...
 
1- Tên phòng: TỔ CHỨC CÁN BỘ2- Điện thoại: 0276.3824360 3- Tổng số CBCC trong phòng: 054- Phó Trưởng Phòng:​​ Nguyễn Văn Trung         5- Phó Trưởng phòng: Tô Thị Minh Tuệ6- Vị trí chức năng của phòng:Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, ...
Thanh Tra Sở (23/11/2015)
 
1- Tên phòng: THANH TRA SỞ2- Điện thoại: 0276. 38243613- Tổng số CBCC trong phòng: 024- Chánh thanh tra: Phạm Bảo Trường5- Phó Chánh thanh tra: Trương Văn Quang6- Vị trí, chức năng của phòng:Thanh tra Sở là cơ quan trực thuộc Sở, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Y tế cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi ...
 
1- Tên phòng: NGHIỆP VỤ Y2- Điện thoại: 0276. 38238033- Tổng số CBCC trong phòng: 044- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Như Hà5- Vị trí, chức năng của phòng:Phòng Nghiệp vụ Y của Sở Y tế có chức năng tham mưu cho lãnh đạo về lãnh vực điều trị, dự phòng, y tế quốc phòng, Quân dân y, hành nghề Y tế tư nhân.6- Nhiệm vụ của phòng:Giữ mới quan hệ thường xuyên ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
PostCategory
  
  
  
Phòng Kế hoạch Tài ChínhPhòng Kế hoạch Tài Chính

1- Tên phòng: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

2- Điện thoại: 0276. 3824363

3- Tổng số CBCC trong phòng: 09

4- Trưởng phòng: Trịnh Thị Hà

5- Nhiệm vụ của phòng:

Phòng Kế hoạch Tài chính giúp Giám đốc Sở thực hiện những nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở Y tế xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch các chương trình hoạt động hằng năm, hàng tháng, quí và tổng hợp phân tích tình hình hoạt động của ngành.

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ, đột xuất , báo cáo tuần, tháng - quí theo qui định của UBND tỉnh và của Bộ Y tế.- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc ngành xây dựng kế hoạch hằng năm và tổng hợp kế hoạch các đơn vị để xây dựng kế hoạch năm cho ngành Y tế tỉnh.

- Tổ chức giao kế hoạch hằng năm cho các đơn vị sau khi đã được UBND tỉnh duyệt.

- Kiểm tra nghiệp vụ kế hoạch, thống kê của các đơn vị trực thuộc theo qui định.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tài chính hằng năm theo Luật Ngân sách và chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch ngân sách hằng năm cho Sở.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước.

- Quản lý các nguồn kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp, của các tổ chức xã hội và nhân dân đóng góp.

- Lập dự toán, cấp phát, thanh, quyết toán cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

- Giải quyết kịp thời, đầy đủ kinh phí theo dự toán đã được duyệt.

- Kiểm tra nghiệp vụ về tài chính kế toán, sổ sách, chứng từ thu chi của các đơn vị trực thuộc Sở theo qui định.

11/23/2015 5:00 PMĐã ban hànhXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhânPhòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân

1- Tên đơn vị: QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN

2- Điện thoại: 0276. 3824364

3- Tổng số CBCC trong phòng: 03

4- Trưởng phòng: Trần Mộng Thùy

5- Nhiệm vụ của phòng:

Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là hành nghề Y), hành nghề Dược ngoài công lập trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Sở được phân công phụ trách lĩnh vực.

- Căn cứ vào chiến l­ược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành y tế, xây dựng kế hoạch quản lý và phát triển lĩnh vực Y, D­ược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Tuyên truyền, phổ biến, h­ướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở và cá nhân hành nghề Y, Dư­ợc ngoài công lập thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hành nghề Y, Dược ngoài công lập.

Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thẩm định hồ sơ và các điều kiện để trình Hội đồng tư vấn, Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt đối với các thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề Y, Dược ngoài công lập, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập.

 - Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố quản lý, theo dõi, giám sát các hoạt động thông tin, quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập.

 - Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở, các đơn vị y tế trong ngành để bồi dư­ỡng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật cho các cơ sở, cá nhân hành nghề Y, Dư­ợc ngoài công lập.

 - Phối hợp với các Phòng chức năng thuộc Sở Y tế, Phòng Y tế các huyện, thành phố và cơ quan có liên quan định kỳ, đột xuất kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề Y, Dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

 - Thống kê số liệu, tổng hợp báo cáo đánh giá công tác hành nghề Y, D­ược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; hàng năm tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá về công tác hành nghề Y, Dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

 -  Đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Y tế xét khen th­ưởng cho các tập thể và cá nhân hành nghề Y, Dược ngoài công lập có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; đề nghị xử lý vi phạm đối với các cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định của nhà nước trong quá trình hành nghề.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

11/23/2015 5:00 PMĐã ban hànhXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Văn Phòng SởVăn Phòng Sở

1- Tên phòng: VĂN PHÒNG SỞ

2- Điện thoại: 0276.3 822100

3- Tổng số CBCC trong phòng: 08

4- Chánh văn phòng: Nguyễn Thành Tâm

5- Vị trí chức năng của phòng: 

Văn phòng sở có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị y tế trực thuộc Sở và chịu trách nhiệm đảm bảo công tác hành chính, nội vụ cho Sở Y tế.

 7- Nhiệm vụ của phòng:

1.  Thực hiện tiếp nhận, quản lý, phân phối công văn (đi, đến), điện, thư từ, sách báo, tài liệu theo đúng quy định của pháp luật về công văn giấy tờ; thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; khi nhận công văn phải vào sổ trình lãnh đạo Sở và chuyển đến các đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường theo quy định.

2.   Làm thủ tục hoàn chỉnh các loại công văn đi của Sở Y tế trước khi gởi và quản lý, sử dụng các con dấu theo đúng quy định của pháp luật.

3.  Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định của Nhà nước và chỉ đạo công tác lưu trữ hồ sơ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

4.  Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ứng dụng công nghệ tin học vào công tác quản lý ngành. Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, từng bước hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ.

5.  Chịu trách nhiệm mua sắm trang thiết bị nội thất cho các phòng làm việc và mua sắm văn phòng phẩm, nhiên liệu, vật tư phục vụ cho hoạt động của cơ quan.

6.  Tổ chức triển khai công tác dịch vụ nhằm phục vụ mọi hoạt động hành ngày và đột xuất của cơ quan: Nước uống, nước rửa, mua vé tàu, vé xe, vé máy bay và sửa chữa điện, nước …, vệ sinh ngoại cảnh và các phòng làm việc theo quy định.

7.  Quản lý đảm bảo các phương tiện thông tin liên lạc: Điện thoại, Fax, Email… được thông suốt.

8.  Quản lý xe và xăng xe, bảo đảm phương tiện cho cán bộ đi công tác.

9.  Đánh máy, sao chụp công văn, tài liệu của cơ quan

10  . Thực hiện tiếp khách, hiếu hỷ theo quy định. Chịu trách nhiệm khánh tiết trong các ngày lễ, kỷ niệm, hội nghị.

11.  Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công ích, xây dựng nội quy và tổ chức hoạt động phòng cháy chữa cháy, bảo vệ cơ quan.

12. Thực hiện áp dụng tiêu chuẩn ISO trong quản lý hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan.

13.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

11/23/2015 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng Nghiệp Vụ DượcPhòng Nghiệp Vụ Dược

1- Tên phòng: NGHIỆP VỤ DƯỢC           

2- Điện thọai: 0276. 3824375                                                      

3- Tổng số CBCC trong phòng: 04

4- Trưởng Phòng: Đặng Thị Kề

5- Vị trí, chức năng của phòng:

Phòng Nghiệp vụ Dược có chức năng tham mưu, tổng hợp đề xuất và tổ chức thực hiện các công việc quản lý nhà nước trong các lĩnh vực Dược, mỹ phẩm trên địa bàn của tỉnh

6- Nhiệm vụ của phòng:

- Căn cứ vào chiến lược qui họach, chiến lược phát triển ngành dược để xây dựng qui họach, kế họach phát triển công tác dược của tỉnh, trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện

- Phối hợp với các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh để xây dựng kế hoạch và biện pháp đảm bảo có đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh và phòng chống thiên tai dịch bệnh tại địa phương, không để thiếu thuốc xảy ra.

- Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện những quy định về quản lý dược, mỹ phẩm.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc hành nghề dược, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế   

- Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thực hiện những quy chế chuyên môn về dược trong sản xuất, bảo quản, cung ứng, xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc bao gồm cả dược, y học cổ y truyền trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo dõi, giám sát các họat động thông tin, quảng cáo, giới thiệu thuốc và mỹ phẩm. Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan trong việc phòng chống thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc, phòng chống việc lạm dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần trong ngành y tế.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế trong việc xử lý các vi phạm về quản lý dược, mỹ phẩm và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

- Thực hiện thống kê, tổng hợp, báo cáo công tác Dược theo qui định

- Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

11/23/2015 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng Tổ Chức Cán BộPhòng Tổ Chức Cán Bộ

1- Tên phòng: TỔ CHỨC CÁN BỘ

2- Điện thoại: 0276.3824360

3- Tổng số CBCC trong phòng: 05

4- Phó Trưởng Phòng:​​ Nguyễn Văn Trung         

5- Phó Trưởng phòng: Tô Thị Minh Tuệ

6- Vị trí chức năng của phòng:

Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế.

7- Nhiệm vụ của phòng:

7.1. Công tác tổ chức:

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở việc xây dựng quy hoạch về tổ chức của ngành và tham gia tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý.

- Tham gia xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị y tế từ tỉnh đến xã theo quy định của nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, quản lý công tác tổ chức các đơn vị y tế trực thuộc Sở.

- Xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị y tế trong ngành.

7.2. Công tác quản lý cán bộ công chức:

- Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ công chức: công chức lãnh đạo, công chức chuyên môn nghiệp vụ và các công chức có chức danh khác.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại về chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ.

- Đề xuất và phối hợp giải quyết thủ tục xét chọn cử cán bộ công chức đi công tác, học tập, tham quan ở trong và ngoài nước.

- Tham gia tổ chức việc thi tuyển, xét tuyển, thi nâng ngạch, xét chuyển ngạch, tiếp nhận và điều động cán bộ công chức theo quy định phân cấp quản lý.

- Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh cán bộ công chức ngành y tế theo quy định.

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cán bộ công chức theo quy định phân cấp quản lý

- Quản lý hồ sơ cán bộ công chức toàn ngành, hướng dẫn đánh giá bổ sung lý lịch cán bộ công chức hàng năm.

7.3. Chế độ chính sách và lao động tiền lương:

- Nghiên cứu đề xuất và thực hiện các quy định hiện hành về định mức lao động đối với từng tuyến, từng lĩnh vực. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc phân bổ và quản lý chỉ tiêu lao động cho các đơn vị theo quy định phân cấp quản lý.

- Tổ chức thực hiện và đề nghị bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ công chức về lương và phụ cấp, v.v …

- Tham mưu cho Giám đốc và tiến hành các thủ tục khen thưởng, kỷ luật.

- Tham mưu cho Giám đốc giải quyết chế độ nghỉ hưu mất sức, thôi việc và các chế độ khác có liên quan đối với cán bộ công chức theo quy định.

7.4. Bảo vệ chính trị nội bộ:

Tham mưu Giám đốc để thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn ngành theo quy định.

7.5. Thống kê, báo cáo:

- Thống kê, báo cáo các nội dung công tác tổ chức cán bộ, công chức và chế độ chính sách đúng thời gian quy định.

- Cập nhật, phản ánh kịp thời các thông tin đột xuất có liên quan lên các cơ quan chức năng cấp trên.

7.6. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc giao. 

 

11/23/2015 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thanh Tra SởThanh Tra Sở

1- Tên phòng: THANH TRA SỞ

2- Điện thoại: 0276. 3824361

3- Tổng số CBCC trong phòng: 02

4- Chánh thanh tra: Phạm Bảo Trường

5- Phó Chánh thanh tra: Trương Văn Quang

6- Vị trí, chức năng của phòng:

Thanh tra Sở là cơ quan trực thuộc Sở, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Y tế cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Y tế.

Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra cấp tỉnh; các Phó Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở.

Thanh tra viên được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

7- Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở:

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế.

2. Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về y tế của tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế.

3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực được quy định tại Điều 15 Nghị định này.

4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ các quy định trái với văn bản pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra.

6. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, tổ chức thuộc Sở Y tế thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra; phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong các cơ quan, đơn vị đó.

7. Khi cần thiết, yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra.

8. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

9. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Y tế.

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

11/23/2015 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng Nghiệp Vụ YPhòng Nghiệp Vụ Y

1- Tên phòng: NGHIỆP VỤ Y

2- Điện thoại: 0276. 3823803

3- Tổng số CBCC trong phòng: 04

4- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Như Hà

5- Vị trí, chức năng của phòng:

Phòng Nghiệp vụ Y của Sở Y tế có chức năng tham mưu cho lãnh đạo về lãnh vực điều trị, dự phòng, y tế quốc phòng, Quân dân y, hành nghề Y tế tư nhân.

6- Nhiệm vụ của phòng:

Giữ mới quan hệ thường xuyên giữa Phòng nghiệp vụ Y với Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục dự phòng và môi trường, Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm – Bộ Y tế, các phòng nghiệp vụ của Sở, Phòng Y tế các huyện, thị xã trong tỉnh và các đơn vị trực thuộc trong tỉnh.

Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở về việc triển khai, thực hiện các kế hoạch công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai dịch bệnh tại địa phương.

Tham mưu cho Ban giám đốc Sở Y tế trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch của ngành về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo dõi đánh giá và phân tích diễn biến mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh, đề suất phương án củng cố, phát triển mạng lưới phòng bệnh, khám chữa bệnh.

Đề suất việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp thuốc thiết yếu để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế của tỉnh.

Là đầu mối triển khai và theo dõi thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại phục vụ cho sự phát triển của ngành.

Tham mưu cho Giám đốc sở trong việc quản lý về chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ sở hành nghề y tư nhân, bán công, dân lập theo qui định của pháp luật.

Thống kê, tổng hợp báo cáo về chuyên môn, nghiệp vụ theo qui định.

Tham mưu cho Giám đốc sở về công tác y tế quốc phòng.

 


11/23/2015 4:00 PMĐã ban hànhPhóng sựXem chi tiếtGiới thiệu chung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg