Giới thiệu chung
Thứ 2, Ngày 23/11/2015, 17:00
Phòng Kế hoạch Tài Chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/11/2015

1- Tên phòng: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

2- Điện thoại: 0276. 3824363

3- Tổng số CBCC trong phòng: 09

4- Trưởng phòng: Trịnh Thị Hà

5- Nhiệm vụ của phòng:

Phòng Kế hoạch Tài chính giúp Giám đốc Sở thực hiện những nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở Y tế xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch các chương trình hoạt động hằng năm, hàng tháng, quí và tổng hợp phân tích tình hình hoạt động của ngành.

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ, đột xuất , báo cáo tuần, tháng - quí theo qui định của UBND tỉnh và của Bộ Y tế.- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc ngành xây dựng kế hoạch hằng năm và tổng hợp kế hoạch các đơn vị để xây dựng kế hoạch năm cho ngành Y tế tỉnh.

- Tổ chức giao kế hoạch hằng năm cho các đơn vị sau khi đã được UBND tỉnh duyệt.

- Kiểm tra nghiệp vụ kế hoạch, thống kê của các đơn vị trực thuộc theo qui định.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tài chính hằng năm theo Luật Ngân sách và chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch ngân sách hằng năm cho Sở.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước.

- Quản lý các nguồn kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp, của các tổ chức xã hội và nhân dân đóng góp.

- Lập dự toán, cấp phát, thanh, quyết toán cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

- Giải quyết kịp thời, đầy đủ kinh phí theo dự toán đã được duyệt.

- Kiểm tra nghiệp vụ về tài chính kế toán, sổ sách, chứng từ thu chi của các đơn vị trực thuộc Sở theo qui định.

Lượt người xem:  Views:   251
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu